SEDDK’dan yönetmelikte değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, yönetmelik ile sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve sektördeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Sektörün yönetişim anlayışını güçlendirecek, kurumsal yetkinlikleri ve sigortalılara sunulan hizmetin kalitesini artıracak nitelikte düzenlemeler içeren yönetmelik, sektör uygulamalarını Temel Sigortacılık Prensipleri (ICP) ile uyumlu hale getirirken, Avrupa Birliği Solvency 2 standartlarının kurumsallık ve şeffaflıkla ilgili standartlarına da uyum sağlıyor.

Sektörün sağlıklı işlemesi noktasında tüm paydaşların katkıları ve istişare ortamında hazırlanan yönetmelik, yalnızca sigorta şirketlerini değil özellikli kuruluşları, brokerleri ve belirli ölçülerde acenteleri de kapsıyor.

Sektörde yer alan aktörlerin faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak yönetmeliğin tüm paydaşlar tarafından içselleştirilerek hayata geçirilmesi halinde sektörün işleyişinin ileriye taşınacağı düşünülüyor.

YÖNETİM KURULUNA KURULUŞ önetim kuruluna kuruluş iç sistemlerinde aktif rol verildi
Yönetmelik ile yönetim kurulunun iç sistemler açısından etkinliği gerek doğrudan gerekse denetim komitesi yapısı aracılığıyla artırıldı. Ayrıca, kuruluşların faaliyetlerinin devamlı surette takip edilmesi ve uygulamaların istenen seviyede yürütülebilmesi için profesyonel üye niteliklerine sahip denetim komitesi yapısı oluşturularak iç sistemlerin işleyişinin üst yönetim tarafından gözetiminin yapılması sağlandı.

Yönetmelikte uluslararası standartların fonksiyon odaklı yaklaşımları benimsenirken, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonları ile bu fonksiyonları yürütmekle görevli birim ve personele ilişkin nitelikler detaylı bir şekilde tanımlandı.

Yönetmelik kurgusu, bu fonksiyonların diğer şirket faaliyetlerinin etkisi altında kalmadan, faaliyetlerle birlikte ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesini ve iç sistemlerden sorumlu personelin görevini menfaat çatışması olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Görevler ayrılığının ön planda olduğu bu yapı sayesinde, şirketlerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasında da şirket iç dinamiklerinin rolü artırıldı.

Yönetmelik kapsamında, sigortalıların alacaklarına tekabül eden teknik karşılıkların hesaplanması ve yeterliliği konularında sorumlu kılınan, kuruluşun fiyatlama politikası ve reasürans anlaşmalarının yeterliliği başta olmak üzere mali durum hakkında teknik çalışmalar yapmakla görevlendirilen aktüerya birimi, ICP ve Solvency II direktifleriyle uyumlu şekilde, iç sistem fonksiyonları altında tanımlanarak ilk kez detaylı bir şekilde yerel mevzuatta yerini aldı.

Gelecek dönemin en önemli gündemi olan siber risklerin yönetimi açısından önemli bir adım da atılırken, sigortacılığa özgü yapış şekillerine uygun olarak bilgi sistemlerinin gereklilikleri belirlendi. Bu kapsamda yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine veya belirlenecek COBIT standardına uyum zorunlu hale getirildi.

Yeni yönetmelikte iş sürekliliği konusunda da sektörde ilk defa düzenleme yapıldı. Böylece, sigortalıların ve katılımcıların kesintisiz şekilde hizmet almaları amaçlandı.

Öte yandan ilk defa birincil ve ikincil sistemler ile iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı konuları sigortacılıkla ilgili bir mevzuatta detaylı şekilde düzenlendi.

Yönetmeliğin getirdiği raporlama gereksinimleri şeffaf yönetim anlayışının gelişmesi ve sektörün gözetimi ile denetiminde etkinliğin sağlanmasında önemli bir adım olarak görülürken, SEDDK da yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde gözetim ve denetim fonksiyonu ile sektörün gelişimine katkı sundu.

Bundan sonraki süreçte artırılan şeffaflık sayesinde şirketin iç sistemlerinin yanı sıra kamuoyu da kontrol edici olarak konumlandırıldı.

Ayrıca kaynakların etkin kullanılabilmesi ve verimlilik artışı sağlanması için sigorta gruplarında ve finansal gruplarda toplam kalite yönetimi yaklaşımı çerçevesinde kaynakların ortak kullanımının önü açıldı. Bu durum, yönetmelik genelinde yer alan etkinlik ve verimliliğin artırılması yaklaşımının somut uygulamalarından biri oldu.

Yönetmeliğin kuruluşlara getirdiği yükümlülüklerin ağırlığı göz önünde bulundurularak SEDDK tarafından yönetmeliğin hayata geçirilmesinde sektöre zaman tanındı. Bu süreçte, SEDDK tarafından alt düzenlemelerle sektöre rehberlik de yapılacak.

Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe yer alan aktörlerin faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak yönetmeliğin tüm paydaşlar tarafından içselleştirilerek hayata geçirilmesi halinde sektörün işleyişinin ileriye taşınacağı düşünülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir